Macrophages induce AKT/β-catenin-dependent Lgr5+ stem cell activation and hair follicle regeneration through TNF

  March 2017 in “Nature Communications
  Xusheng Wang, Haiyan Chen, Rui-Yun Tian, Yiling Zhang, Marina S. Drutskaya, Chengmei Wang, Jian-Feng Ge, Zhimeng Fan, Deqiang Kong, Xiaoxiao Wang, Ting Cai, Ying Zhou, Jingwen Wang, Jin-Mei Wang, Shan X. Wang, Zhihai Qin, Huanhuan Jia, Yue Wu, Jia Liu, Sergei A. Nedospasov, Edward E. Tredget, Mei Lin, Jianjun Liu, Yuyang Jiang, Yaojiong Wu
  Image of study
  TLDR Macrophages help regrow hair by activating stem cells using AKT/β-catenin and TNF.
  Macrophages play a crucial role in hair follicle regeneration by activating Lgr5+ stem cells through the AKT/β-catenin pathway and TNF. Targeting macrophages and TNF could be a potential therapeutic strategy for hair loss and alopecia. TNF is necessary for hair follicle regeneration and activates hair follicle stem cells through the AKT/β-catenin signaling pathway. The study used mice to observe these findings.
  View this study on nature.com →

  Cited in this study

  Related